Chinese Characters 
 
hao3 
ming2 
 
an1 
kun4 
jian1
 
jia1 
 
de2
xiao4
jian2
fang1
cai2
rou4
xin4
wei3
yin1
tong2
chun1
xia4
qiu1
dong1
di4
 
 
 
 
kan4 
chi1 
 
bai2 
quan2 
gong1
 
ku3 
 
nan2
dao4
pin3
xing2
shun4
fu2
ju4
ma3
zhui1
xin1
ren4
yuan2
guo3
shi4
xiang1
qing1
juan3
yan2
ji4